Umagine Friesland - Zonnepanelen, laadpaal

Algemene voorwaarden

Zodat alles goed geregeld is

Hieronder vindt u de regels en voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van onze diensten en producten.

Lees ze daarom zorgvuldig door voordat u onze diensten gebruikt.

Onze algemene voorwaarden omvatten onder andere informatie over uw rechten en plichten, ons beleid met betrekking tot privacy en gegevensbescherming, onze aansprakelijkheid, en de voorwaarden met betrekking tot het gebruik van onze website.

Als u vragen heeft over onze algemene voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op. Wij staan graag voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.

Ons bedrijf is getoetst op:

  • Kwaliteit
  • Veiligheid

  • Opleiding (diploma’s)

  • Kennis van actuele wetten en regelgeving

  • Uitgevoerde projecten

Echte installateur InstallQ
Umagine Friesland - Zonnepanelen, laadpaal

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Umagine Friesland BV

Artikel 1. Algemeen

1. Bij de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument: de Koper als natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

Installatie: indien tussen partijen overeengekomen de montage en aansluiting van het Product, op zo’n manier dat het in de

gegeven omstandigheden een goede opbrengst kan behalen;

Koper: opdrachtgever c.q. de koper die een Overeenkomst met Umagine

Friesland sluit inzake de koop en eventueel installatie van het Product;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Umagine Friesland en Koper tot koop van het Product en eventuele Installatie ervan;

Product: zonnepanelen in de ruimste zin van het woord inclusief onder andere omvormers, laadregelaars, inverters, accu’s, dataloggers bekabeling, montagemateriaal, zoals gespecificeerd in de Overeenkomst, waaronder ook begrepen het “Doe-hetzelf-pakket” en advieswerkzaamheden;

Umagine Friesland B.V: de besloten vennootschap Umagine Friesland B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82417237;

Verwachte opbrengst: de in de Overeenkomst omschreven verwachte opbrengst, die het Product zal (kunnen) genereren.

2. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, diensten, leveringen en werkzaamheden van Umagine Friesland B.V., van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.

3. Eventuele voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Umagine Friesland uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

4. Wanneer door Umagine Friesland gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop Umagine Friesland de onderhavige voorwaarden toepast.

5. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Umagine Friesland B.V., voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Deze derden kunnen jegens de opdrachtgever een rechtstreeks beroep op de onderhavige voorwaarden doen, waaronder eventuele uitsluitingen of beperkingen

van aansprakelijkheid. Alleen Umagine Friesland geldt tegenover Koper als opdrachtnemer ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

6. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Umagine Friesland in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst en zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Umagine Friesland vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.

7. Umagine Friesland behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.

Artikel 2. Overeenkomst

1. Alle aanbiedingen van Umagine Friesland zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvraag verstrekte gegevens. Indien zich, in aanvulling of afwijking van de informatie die door Koper is verstrekt, alsnog omstandigheden voordoen of blijken die een belemmering vormen voor de uitvoering of tijdsduur van de opdracht dan kan Umagine Friesland de opdracht beperken / uitbreiden of beëindigen.

2. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen de opdrachtgever en Umagine Friesland gesloten Overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de overeenkomst

3. Mondelinge afspraken binden Umagine Friesland niet.

4. De Overeenkomst komt eerst tot stand nadat is voldaan de navolgende cumulatieve voorwaarden:

a. Koper heeft een offerte schriftelijk (e-mail daaronder begrepen aanvaard c.q.

bevestigd; en

b. Umagine Friesland heeft de door Koper getekende offerte ontvangen en bevestigd.

5. De Overeenkomst treedt in de plaats van al hetgeen tussen Umagine Friesland en Koper is besproken.

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Umagine Friesland niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

7. Aanvullingen c.q. wijzigingen op de opdrachtbevestiging c.q. offerte en opdracht zijn voor partijen slechts bindend indien en voor zover deze door partijen schriftelijk zijn vastgelegd. De datum van ingang van de wijzigingen zal daarbij uitdrukkelijk worden aangegeven.

8. Indien zich wetswijzigingen voordoen, dan wel uitleg van wetgeving aanmerkelijk wijzigt waardoor de gesloten Overeenkomst wijzigt, komen alle eventueel nadelige gevolgen daarvan voor risico van Koper, tenzij en voor zover dit bij nadere overeenkomst expliciet anders wordt overeengekomen.

9. Tekeningen en berekeningen met hierin onder andere opgenomen de dakafmetingen, aantal zonnepanelen en belangrijke ballast, welke voorafgaand aan het tot stand komen van de Overeenkomst zijn gemaakt, zijn vrijblijvende en indicatieve tekeningen en berekeningen waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Deze tekeningen en berekeningen vormen geen onderdeel van de Overeenkomst. Umagine Friesland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die verband houdt met de juistheid van de indicatieve tekeningen en berekeningen, waaronder maar niet beperkt tot het geval een derde (al dan niet in opdracht van Koper) deze indicatieve tekeningen en berekeningen van Umagine Friesland gebruikt bij installatie van het Product.

Artikel 3. Prijs

1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald zijn de in de aanbieding en Overeenkomst vermelde prijzen vast.

2. Indien na de datum van totstandkoming van de Overeenkomst en voor de betaling één of meer van de kostprijsfactoren (zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend prijzen van materialen, transportkosten, in- en/of uitvoerrechten, belastingen) een wijziging heeft ondergaan, is Umagine Friesland gerechtigd om de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen.

3. In het geval er sprake is van een wijziging zoals bedoeld in het vorige lid zijn zowel Umagine Friesland als Koper gerechtigd de Overeenkomst binnen 10 werkdagen na de mededeling van Umagine Friesland dat de prijs wordt verhoogd per aangetekende brief te ontbinden.

Artikel 4. Levering

1. De levering van het Product geschiedt op het door Koper opgegeven adres, waarbij Umagine Friesland streeft naar een leveringstermijn van drie maanden nadat Umagine Friesland de Overeenkomst is aangegaan.

2. De in het vorige lid genoemde termijn is geen fatale termijn. Indien Umagine Friesland niet tijdig levert, zal Koper Umagine Friesland in gebreke stellen en een redelijke termijn stellen voor nakoming. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot niet tijdige levering door Umagine Friesland wordt hierbij uitgesloten, waaronder tevens maar niet uitsluitend financiële schade ontstaan door de niet gerealiseerde opbrengst van het Product.

3. Umagine Friesland is gerechtigd het Product in gedeelten te leveren. Indien het Product in gedeelten wordt geleverd, is Umagine Friesland gerechtigd ieder deel afzonderlijk te factureren.

4. Indien na het tot stand komen van de Overeenkomst het Product niet meer leverbaar is, althans niet meer leverbaar is binnen een redelijke termijn – ter beoordeling van Umagine Friesland -, is Umagine Friesland gerechtigd een vergelijkbaar Product – ter beoordeling van Umagine Friesland – aan te bieden. Umagine Friesland is gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig aan te passen.

5. In het geval er sprake is van wijziging van de Overeenkomst zoals bedoeld in het vorige lid zijn zowel Umagine Friesland als Koper gerechtigd de Overeenkomst binnen 10 werkdagen na de mededeling van Umagine Friesland dat de Overeenkomst wordt gewijzigd per aangetekende brief te ontbinden.

6. Umagine Friesland of een door haar aangewezen installateur zal Koper telefonisch benaderen voor het maken van een afspraak voor de levering van het Product en eventuele installatie.

7. De door Umagine Friesland aan Koper geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten zijn vanaf het moment van feitelijke aflevering aan Koper volledig voor diens rekening en risico.

8. Koper heeft de verplichting bij aflevering en uiterlijk binnen 48 uur na aflevering te onderzoeken of de juiste zaken zijn geleverd en of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) beantwoorden aan de Overeenkomst. Is dit niet het geval en doet de wederpartij daarvan niet binnen twee weken schriftelijk mededeling aan Umagine Friesland B.V., dan verliest Koper alle rechten ter zake tekortkoming in de nakoming verband houdende met het niet beantwoorden van hetgeen is afgeleverd aan de Overeenkomst;

9. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid geldt voor de Consument een termijn van 2 maanden.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

1. Umagine Friesland behoudt zich de eigendom van het door haar aan Koper geleverde Product voor, zolang Koper niet volledig heeft voldaan aan zijn (betalings-) verplichtingen jegens Umagine Friesland uit hoofde van de Overeenkomst, met inbegrip van vorderingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.

2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag Koper deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden.

3. Koper machtigt Umagine Friesland onherroepelijk tot toegang tot de plaats waar de door Umagine Friesland afgeleverde/geïnstalleerde goederen zich bevinden om deze onder zich te nemen. Koper is aansprakelijk voor de door de Umagine Friesland te maken kosten van terugneming, alsmede de eventuele waardedaling van het Product.

4. Koper verplicht zich reeds nu voor alsdan op eerste verzoek van Umagine Friesland een bezitloos pandrecht te vestigen op het Product, voor zover het eigendomsvoorbehoud van Umagine Friesland op deze zaken te eniger tijd mocht blijken teniet te zijn gegaan; Artikel 6. Betaling

1. Alle bedragen die Koper aan Umagine Friesland verschuldigd is op grond van de levering en installatie van het Product, brengt Umagine Friesland aan Koper in rekening door middel van een factuur.

2. Betaling door Koper dient te geschieden in op de factuur vermelde valuta en binnen 7 (particulier) of 14 (zakelijk) dagen na de factuurdatum op een door Umagine Friesland aangewezen bankrekening, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeen is gekomen.

3. Klachten schorten de betalingsverplichting van Koper niet op, tenzij de Koper een Consument is.

4. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Umagine Friesland is het Koper niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens Umagine Friesland te verrekenen met een vordering van Koper op Umagine Friesland B.V., uit welke hoofde dan ook. Dit geldt eveneens indien Koper (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard. Het in dit lid bepaalde is niet van toepassing op overeenkomsten met de Consument.

5. Umagine Friesland heeft het recht op ieder moment vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling van Koper te verlangen, waarbij geldt dat van de Consument maximaal vooruitbetaling van 50 % van het aankoopbedrag kan worden gevraagd, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald.

6. In geval van overlijden (natuurlijke personen), ontbinding en/of liquidatie

(onderneming), faillissement, beslag op goederen en of zaken van Koper of surseance van betaling van Koper of toelating tot enige schuldsaneringsregeling, zijn de vorderingen van Umagine Friesland op Koper onmiddellijk opeisbaar.

7. Indien Koper in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, is Koper aan Umagine Friesland naast de wettelijke rente tevens buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij Umagine Friesland aanspraak maakt op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

8. Ingeval van niet of niet tijdige betaling door Koper dan wel niet of niet behoorlijke nakoming van enige op Koper rustende verplichting is Umagine Friesland gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en verdere verrichting van diensten te staken, onverminderd het recht van Umagine Friesland om nakoming of vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding van de Overeenkomst geleden schade van Koper te vorderen;

10. Koper is gehouden tot het stellen van zekerheid, indien opeisbare vorderingen van Umagine Friesland op Koper onvoldaan blijven.

Artikel 6. Verplichtingen Koper

1. Koper staat ervoor in dat op de plaats van installatie geen asbest aanwezig is.

2. Koper draagt zorg voor eventuele noodzakelijke vergunningen en toestemmingen benodigd voor het plaatsen van het Product. De hieraan verbonden kosten komen in rekening voor de Koper.

3. Koper vrijwaart Umagine Friesland en stelt haar volledig schadeloos voor alle schade die het gevolg is van het feit dat de Producten zonder een noodzakelijke toestemming of in strijd met een vergunningsplicht is gemonteerd.

4. Koper verleent in het voorkomende geval het personeel van Umagine Friesland of een door haar aangewezen installateur toegang tot de plaats waar het Product geïnstalleerd dient te worden.

5. Koper is verplicht Producten overeenkomstig hun bestemming te gebruiken, de bijbehorende gebruiksaanwijzing(en) nauwkeurig op te volgen en storingen en defecten aan Producten terstond aan Umagine Friesland te melden.

Artikel 7. Installatie

1. Tenzij anders overeengekomen vindt installatie van Producten uitsluitend plaats door of in opdracht van Umagine Friesland B.V.. Bij installatie door derden vervallen alle garanties van Umagine Friesland op de montage en de Producten.

2. Koper is jegens Umagine Friesland verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden die noodzakelijk zijn voor het installeren, het aansluiten en het veilig en juist functioneren van het Product. Koper is voorts gehouden al het mogelijke te doen wat redelijkerwijs van belang is voor de goede en tijdige uitvoering van de Overeenkomst;

3. Umagine Friesland heeft het recht om de installatie van Producten op te schorten, indien op de dag van installatie, als gevolg van weersomstandigheden, het niet mogelijk of niet veilig is om de installatie uit te voeren.

4. Umagine Friesland verplicht zich ertoe de werkzaamheden in het kader van de opdracht conform de in de branche geldende normen uit te voeren. Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Umagine Friesland het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren

5. Umagine Friesland behoudt zich het recht voor de installatie af te breken, dan wel het ontbinden van de Overeenkomst indien naar schatting van Umagine Friesland sprake is van één of meer van de volgenge gevallen:

a. de veiligheid van de medewerkers is in het geding;

b. de locatie voor de installatie van de Producten is niet afdoende bereikbaar ofniet veilig;

c. de dakpannen of dakconstructie is niet geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen;

d. er wordt asbest aangetroffen;

e. de staat van het dak is dusdanig slecht dat installatie niet mogelijk of niet verantwoord is.

f. er wordt een gevaarlijke situatie in de meterkast of anderszins elektrische installatie aangetroffen.

6. Umagine Friesland draagt zorg voor de oplevering van een werkend zonnepanelensysteem. Er is spraken van een werkend zonnepanelensysteem als alle panelen, zoals in de overeenkomst overeengekomen, daadwerkelijk zijn gemonteerd

en functioneren. Een zonnepanelensysteem wordt geacht aan de Koper te zijn opgeleverd, wanneer Umagine Friesland het zonnepanelensysteem in werking stelt. Een werkende online monitoring maakt geen onderdeel uit van de basisdefinitie van een werkend zonnepanelensysteem.

7. Indien Umagine Friesland genoodzaakt is om voor een goede installatie in de meterkast de verzegeling van de hoofdzekering te doorbreken zal Umagine Friesland dit mededelen aan de Koper. Koper is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een nieuwe zegel en dient de kosten van de nieuwe zegel zelf – aan de netbeheerder – te voldoen. Deze kosten komen nimmer voor rekening van Umagine Friesland B.V., tenzij anders is overeengekomen

Artikel 7. Garantie

1. Umagine Friesland garandeert de goede werking van het Product bij normaal gebruik en na juiste installatie overeenkomstig de garantievoorwaarden, welke worden vermeld in de Overeenkomst.

2. De van toepassing zijnde garantietermijnen worden in de Overeenkomst bevestigd. Garanties bestaan uit:

– productgarantie: garantie op de werking van zonnepanelen en omvormer, ook wel fabrieksgarantie genoemd. Deze garantie blijft beperkt tot het leveren van een vervangend product, tenzij anders vermeld in de Overeenkomst en is alleen van kracht zolang de fabrikant het product kan leveren onder de fabrieksgarantie. Bij faillissement van een fabrikant vervalt de fabrieksgarantie;

– vermogensgarantie: garantie op de minimale vermogensopbrengst van zonnepanelen over een bepaalde periode. Deze garantie blijft beperkt tot het leveren van een vervangend product, tenzij anders vermeld in de Overeenkomst en is alleen van kracht zolang de fabrikant het product kan leveren onder de fabrieksgarantie. Bij faillissement van een fabrikant vervalt de fabrieksgarantie

– installatiegarantie: garantie op de elektrische werking van het zonnepanelensysteem als geheel, ook wel systeemgarantie of garantie op werkzaamheden genoemd.

2. Indien Installatie van het Product overeen is gekomen, garandeert Umagine Friesland de correcte installatie voor een periode van 10 jaar.

3. Gebreken moeten onverwijld doch altijd binnen twee maanden na openbaring van het gebrek schriftelijk worden gemeld aan Umagine Friesland B.V., bij gebreke waarvan iedere aanspraak op garantie jegens Umagine Friesland vervalt.

4. Door schaduw, weersomstandigheden en andere oorzaken is het mogelijk dat aan het einde van het jaar het Product niet de verwachte opbrengst genereert. Indien er sprake is van een geringe afwijking van de verwachte opbrengst, zijnde een afwijking van 20% of minder, geldt dat dit niet als gebrek kan worden gekwalificeerd.

5. Koper moet Umagine Friesland in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te (laten) herstellen. Umagine Friesland zal naar haar keuze binnen een redelijke termijn óf het gebrek herstellen óf het Product vervangen. Indien het Product niet meer leverbaar is, is Umagine Friesland gerechtigd het gebrek met een

vergelijkbaar Product – ter beoordeling van Umagine Friesland – aan te (laten) herstellen. Koper heeft in geen geval recht op restitutie van het factuurbedrag. Voor eventuele (gevolg-)schade als gevolg van het herstel of vervanging is Umagine Friesland niet aansprakelijk.

6. Wanneer er voor het achterhalen van een gebrek, (dat is uitgesloten van garantie), onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van Koper.

7. Voor behoud van garanties mogen onderhoud en reparaties uitsluitend in opdracht van of door Umagine Friesland verricht worden. Alleen Umagine Friesland kan besluiten aanpassingen aan het zonnepanelensysteem aan te brengen.

8. Umagine Friesland is bevoegd garantieclaims niet te behandelen zolang de Koper niet aan alle op hem rustende financiële verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst heeft voldaan.

9. Koper verliest zijn aanspraak op garantie jegens Umagine Friesland en is aansprakelijk voor alle schade- en vrijwaart Umagine Friesland tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding in elk van de navolgende gevallen:

a. de schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies, adviezen of gebruiksaanwijzingen van Umagine Friesland strijdig gebruik van het Product of een onderdeel daarvan door Koper;

b. de schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers, bescheiden e.d. die door of namens Koper aan

Umagine Friesland zijn verschaft en/of voorgeschreven;

c. de schade is ontstaan door eigenschappen van de ondergrond van de locatie of de locatie zelf waar het Product of een onderdeel daarvan is geplaatst;

d. de schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens Koper aan Umagine Friesland B.V.;

e. de schade is ontstaan doordat Koper zelf of een derde in opdracht van Koper reparaties of andere werkzaamheden aan de installatie of een onderdeel daarvan heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Umagine Friesland B.V.;

f. de schade is ontstaan door uitgevoerde noodreparaties.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

1. Umagine Friesland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van Umagine Friesland B.V., haar personeel dan wel door haar ingeschakelde derden, het Product en/of de Installatie, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten;

2. Umagine Friesland is nooit aansprakelijk voor schade door misgelopen stroomopbrengst als gevolg van niet functioneren van het Product en/of onjuiste Installatie;

3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Umagine Friesland B.V., uit welke hoofde ook, bovendien beperkt tot het daadwerkelijk betaalde factuurbedrag althans het deel daarvan dat betrekking heeft op de aansprakelijkheid en zulks tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Umagine Friesland in het voorkomende geval te verstrekken uitkering (met inbegrip van het eigen risico dat Umagine Friesland in verband met de verzekering draagt), voor zover Umagine Friesland hiervoor verzekerd is.

4. Koper vrijwaart Umagine Friesland tegen eventuele aanspraken van derden, waaronder bijvoorbeeld begrepen de eigenaar van het pand en/of de onroerende zaak, verband houdende met het Product, de Installatie en/of de aanwezigheid van het Product.

5. Koper dient Umagine Friesland uiterlijk binnen 2 maanden nadat hij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade, hiervoor aan te spreken. In afwijking van het bepaalde in de vorige volzin geldt voor de Consument een termijn van 1 jaar.

6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Umagine Friesland haar directie en/of haar leidinggevend personeel.

7. Umagine Friesland voert de aan haar verstrekte opdracht uitsluitend ten behoeve van Koper uit. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden of aan de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de opdracht is gegeven geen rechten ontlenen. Koper vrijwaart Umagine Friesland tegen aanspraken van derden dienaangaande

8. Umagine Friesland is nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van door Koper of in opdracht van Koper door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

Artikel 9. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst die Umagine Friesland of Koper niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van Umagine Friesland of Koper, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Umagine Friesland of Koper komt, waaronder begrepen:

a. overmacht van toeleveranciers van Umagine Friesland B.V.;

b. het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door de Koper aan Umagine Friesland zijn voorgeschreven;

c. gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door de Koper aan Umagine Friesland is voorgeschreven;

d. overheidsmaatregelen;

e. oorlog, oproer en rellen;

f. natuurrampen, epidemieën en ziekte in het algemeen;

g. werkbezetting;

h. staking;

i. algemene vervoersproblemen;

j. gehele of gedeeltelijke verovering of kolonisatie van de aarde door buitenaardse levensvormen of technologieën;

k. de onbeschikbaarheid van één of meer medewerkers.

2. In geval van tijdelijke overmacht, is Umagine Friesland gerechtigd de overeengekomen beoogde termijn te verlengen met de tijd, gedurende welke de tijdelijke overmacht voortduurt.

3. In geval van blijvende overmacht, dan wel een overmacht situatie gedurende een aaneengesloten periode van meer dan 3 maanden, is Umagine Friesland respectievelijk Koper gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. In geval van overmacht kan Koper geen vergoeding van door hem geleden schade van Umagine Friesland vorderen, onverminderd het bepaalde in artikel 6:78 BW.

4. Partijen zullen elkaar over en weer zo spoedig als mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen van een overmacht situatie.

Artikel 10. Overig

1. Indien en voor zover in rechte komt vast te staan dat op enige bepaling van deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan desbetreffende bepaling, wat betreft de inhoud en strekking daarvan, in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, dat daar wel een beroep op kan worden gedaan;

2. Umagine Friesland is te allen tijde bevoegd tot wijziging van deze voorwaarden over te gaan. Umagine Friesland zal Koper van voornoemde wijziging uiterlijk 14 dagen voor de beoogde ingangsdatum van de wijzigingen, schriftelijk in kennis stellen. Wanneer Koper niet binnen 8 dagen na dagtekening van voornoemde kennisgeving, schriftelijk heeft medegedeeld dat de voorgenomen wijzigingen niet te aanvaarden, wordt Koper geacht deze wijzigingen wel te hebben aanvaard waarna de wijzigingen volledig en integraal deel gaan uitmaken van de Overeenkomst.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op elke Overeenkomst, waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van buitenlandse wetgeving en verdragen zoals het Koopverdrag;

2. Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht;

3. Indien partijen niet tot een oplossing komen is de rechtbank Leeuwarden bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen, zij het dat Umagine Friesland altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar Koper is gevestigd;

4. In afwijking van het bepaalde in artikel 11.3 geldt voor de Consument dat deze steeds bevoegd is te kiezen voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan Umagine Friesland B.V.

5. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen een maand nadat Umagine Friesland schriftelijk aan de Consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechtbank Leeuwarden.

Erkenning voor

Zonnestroomsystemen en PV-panelen

Bij ons bent u verzekerd van een vakkundige plaatsing en aansluiting van zonnepanelen omdat we erkenning hebben ontvangen voor:

  • Zonnestroom (REDE)
  • Zonnepanelen (EVI)
  • InstallQ Zonnestroomsystemen Groot / Klein.

Voor woonhuizen is in de regel een erkenning voor kleine installaties (met een aansluitwaarde tot en met 3 x 25 ampère) voldoende. Grote systemen hebben een aansluitwaarde boven de 3 x 25 A.

Echte installateur InstallQ
Echte installateur InstallQ
Echte installateur InstallQ
Erkend installateur
Groene Stroom Zonnepaneel

Wilt u meer informatie?

Vul dan hier uw gegevens in

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.